EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

GDPR

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25.května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany Mgr. Jana Pekárka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10, se sídlem U Stanice 4/11, 162 00 Praha 6 – Liboc (dále také jen jako „Exekutorský úřad“), Vám níže poskytujeme informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Exekutorského úřadu.

Základní odpovědnosti za zpracování osobních údajů

Soudní exekutor či jím pověřený zaměstnanec zajišťuje metodické řízení činností a stanovuje povinnosti zaměstnanců exekutora vyplývající z GDPR a z dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména vydává a aktualizuje interní předpisy a metodické pokyny, kontroluje jejich dodržování a zajišťuje pravidelná školení zaměstnanců. Soudní exekutor jmenuje a odvolává pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vedoucí zaměstnanci zajišťují, aby při výkonu jimi řízených činností byly dodržovány povinnosti stanovené touto směrnicí a příslušnými interními předpisy exekutora. Za tímto účelem provádějí dohled nad činností podřízených zaměstnanců.

Zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni se při výkonu své činnosti řídit touto směrnicí a metodickými pokyny exekutora či jím pověřené osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: (a) poskytuje exekutorovi a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, informace a poradenství o jejich povinnostech vyplývajících z GDPR a dalších příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů; (b) monitoruje soulad činností exekutora a jeho zaměstnanců s GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů; (c) zvyšuje odborné povědomí a přípravu zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje a provádí související audity; (d) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování; (e) spolupracuje s dozorovým úřadem a působí pro něj jako kontaktní místo.

Zásady zpracování osobních údajů

Exekutor a jeho zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou při zpracování osobních údajů povinni dodržovat níže uvedené zásady zpracování osobních údajů, ze kterých zejména vyplývá, že: (a) pro zpracování osobních údajů subjektů údajů musí existovat zákonný důvod, zpracovávané osobní údaje musí být v rámci požadovaného rozsahu úplné a správné, a subjektům údajů musí být poskytovány veškeré stanovené informace (zákonnost, korektnost a transparentnost); (b) pro jednotlivé činnosti zpracování musí být výslovně vymezeny legitimní účely, které následně jsou u zpracovávaných osobních údajů evidovány, přičemž musí být zajištěno oddělení osobních údajů zpracovávaných pro různé účely (účelové omezení, omezení uložení); (c) pro jednotlivé osobní údaje musí být vymezena doba jejich uchovávání, není-li explicitně stanovena právním předpisem, pro jednotlivé účely musí být vymezen rozsah potřebných osobních údajů, nadbytečná data musí být likvidována (minimalizace údajů); (d) osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, přičemž za tímto účelem je nutné data v rozumné míře pravidelně ověřovat a provádět patřičné aktualizace na základě žádostí subjektů údajů (přesnost); (e) osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření (integrita a důvěrnost). Za dodržování výše uvedených zásad zpracování osobních údajů odpovídá exekutor, jakožto správce.

Procesy a činnosti zpracování osobních údajů

Exekutor vede záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá. Záznam o činnostech zpracování (viz Příloha č. 1) obsahuje zejména: (a) jméno a kontaktní údaje exekutora a pověřence pro ochranu osobních údajů; (b) označení agend a procesů, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů; (c) účely zpracování osobních údajů; (d) kategorie subjektů údajů; (e) kategorie osobních údajů; (f) zdroje osobních údajů; (g) kategorie příjemců osobních údajů; (h) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; (i) lhůty pro výmaz osobních údajů; (j) obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Tvorbou a pravidelnou aktualizací záznamů o činnostech zpracování je exekutor oprávněn pověřit svého zaměstnance. Odpovědnost exekutora za jejich úplnost a aktuálnost tím není dotčena.

Zpracovávané osobní údaje a jejich získávání

U oprávněných fyzických osob zpracováváme pouze osobní údaje, které nám samy dobrovolně poskytnou při podání exekučního návrhu anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora. Jiné osobní údaje o oprávněných fyzických osobách nezískáváme a ani nezpracováváme.

U povinných fyzických osob zpracováváme osobní údaje ve větší míře. Jedná se o (a) jméno a příjmení; (b) datum narození a rodné číslo; (c) kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa); (d) pohlaví; (e) kategorii zdravotního pojištění; (f) v případě zaměstnaneckého poměru zaměstnavatele a jeho sídlo; (g) údaje o movitém majetku (bankovní účty, spoření, penzijní připojištění, vlastnictví motorového vozidla, vlastnictví plavidla, vlastnictví cenných papírů, vlastnictví jiných movitých věcí, existence pohledávek apod.); (h) údaje o nemovitém majetku; (i) IČO a sídlo podnikání u fyzických osob podnikatelů; (j) případné příjmy a jejich výše; (k) jiné osobní údaje, pokud jsou nutné k vykonávání zákonných povinností soudního exekutora.

Osobní údaje povinných fyzických osobách získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík apod.), neveřejných seznamů a rejstříků (např. Centrální registr obyvatel, Cizinecký informační systém apod.), z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.), úřední činností (vyhledání osobních údajů z jiných veřejně dostupných zdrojů, aktivní vyhledávání povinných fyzických osob vykonavatelem soudního exekutora apod.), od oprávněných nebo přímo od dotčených fyzických osob.

Osobní údaje ostatních fyzických osob (zejména zaměstnavatelů) získáváme pouze z veřejně dostupných seznamů a rejstříků a tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rámci exekučního řízení na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu Exekutorského úřadu.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání na Exekutorském úřadu jsou zpracovávány pouze pro účely možnosti zaměstnání konkrétních fyzických osob (uchazečů) a je tak vyloučeno jejich jiné užití.

Účel zpracování osobních údajů povinných fyzických osob

Účelem je zejména výkon exekuční činnosti stanovený zákonem, zejména:

- výkon exekučních titulů (na peněžitá i nepeněžitá plnění);
- sepisování exekutorských listin;
- vydávání exekuční příkazů;
- přijímání věcí do úschovy;
- provádění dražeb movitých i nemovitých věcí;
- doručování listin;
- zřizování exekutorského zástavního práva;
- vedení zákonných evidencí.

V některých případech také potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění našich dalších zákonných povinností, a to i v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, předcházením terorismu a kontrolami sankcí, stížnostmi a vyšetřováním či vedením soudních sporů.

Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu, za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy.


Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

U oprávněných fyzických osob je tímto základem uzavření a následné plnění smlouvy o výkonu exekuční činnosti a další činnosti podle exekučního
řádu.

U povinných fyzických osob je základem zpracování osobních údajů zákonná povinnost (zejm. § 46 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád), rovněž výkon veřejné moci a oprávněný zájem soudního exekutora.

Veškeré osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky řízení, zpracováváme, protože:
- je to nezbytné k plnění zákonné povinnosti
- je to nezbytné pro výkon exekuční činnosti
- nám tyto údaje poskytly dobrovolně samy fyzické osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, že výkon exekuční činnosti je zákonnou povinností pověřeného soudního exekutora a ten k výkonu této činnosti tedy nepotřebuje souhlas dotčené osoby.

Poskytování osobních údajů povinných fyzických osob

Osobní údaje povinných fyzických osob můžeme poskytnout:

- orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu, soudy a orgány činné v trestním řízení;
- orgánům a osobám, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.);
- jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ochrana Vašich osobních údajů:

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě vzniku bezpečnostního incidentu. V odůvodněných případech využíváme na ochranu Vašich osobních údajů rovněž šifrování. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní postupy s přihlédnutím k nejnovějším technologiím a aktualizovaným postupům. Navzdory veškerým snahám však nelze žádná bezpečností opatření považovat za dokonalá a neproniknutelná. Všechna nastolená opatření tedy pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Provádění zásadních změn:

S ohledem na změnu legislativy nebo našich interních postupů můžeme tento dokument upravit. Pokud bychom provedli jakékoliv zásadní změny v získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů, okamžitě na to upozorníme na našich webových stránkách.

Vaše práva:

- právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o způsobech použití Vašich osobních dat.

Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. K tomu slouží rovněž tento dokument.

- právo na přístup k osobním údajům a právo na poskytnutí upřesňujících informací o konkrétním subjektu údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

- právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů.

Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

- právo na vymazání osobních údajů vzniká především z důvodu:
a) nepotřebnosti těchto údajů;
b) opadnutí právní povinnosti;
c) protiprávnosti zpracování osobních údajů;
d) oprávněně vznesené námitky subjektem údajů;
e) nutnosti smazat osobní údaje na základě jiného právního předpisu.

Také známo jako „právo být zapomenut“ - umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Nejedná se však o absolutní právo na výmaz. Pořád můžeme mít právo nebo povinnost uchovávat údaje, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo když máme jiný platný důvod k jejich uchování.
- právo na omezení zpracování (neplatí však pro exekuční činnost) z důvodu:
a) nesprávnosti osobních údajů do doby, než bude ověřena jejich správnost;
b) protizákonného zpracování;
- právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů;
- právo získat své osobní údaje a převést je k jinému poskytovateli služeb (neplatí však pro exekuční činnost);
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n.

Právo na přístup:

Jste oprávněni bezplatně získat Vaše osobní údaje, které u nás zpracováváme, s výjimkou následujících okolností, za které můžeme účtovat přiměřený poplatek na pokrytí administrativních nákladů na poskytování osobních údajů pro: zjevně neopodstatněné nebo nadměrné/opakované požadavky, nebo další kopie stejných informací.

Ve výše uvedených případech můžeme být při naplnění dalších podmínek oprávněni odmítnout vyhovět Vaší žádosti. Žádost můžeme odmítnout i v případě, že není ověřena totožnost žádající osoby.

V případě, že nám pošlete žádost o zaslání údajů, které o Vás zpracováváme, odpovíme hned, jak to bude možné.

Obecně to bude do jednoho měsíce od okamžiku, kdy obdržíme Vaši žádost a úspěšně Vás identifikujeme, pokud by to mělo trvat déle, např. zejména s ohledem na množství zpracovávaných informací, budeme Vás o tom informovat. U každé žádosti je nutné ověřit Vaši totožnost, především pak u žádostí týkajících se zvláštní kategorie osobních údajů. Pro uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktech.

K čemu můžete žádat přístup?

Můžete požádat o potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a o kopie papírových a elektronických záznamů o Vás, které držíme, sdílíme nebo používáme. Abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, můžeme Vás požádat o prokázání totožnosti a další informace od Vás, které jsou nezbytně nutné k vyhledání Vámi požadovaných osobních údajů.

Kdy nemáte právo na přístup?

Můžeme Vám poskytnout pouze Vaše osobní údaje, nikoliv osobní údaje o jiné osobě. V případech, kde by poskytnutí údajů negativně ovlivnilo práva jiné osoby, můžeme přístup odmítnout. Rovněž tak můžeme učinit z důvodů právní ochrany. Specifikujte prosím v žádosti o přístup ty osobní údaje, které požadujete. Na nejasné a neurčité žádosti nebude brán zřetel.

Oprava údajů:

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. Pokud nám sdělíte, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, jsou nesprávné, přezkoumáme je, a v případě chyby naše záznamy neprodleně opravíme.
Máte zároveň právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení. V případě, že došlo k opravě Vašich údajů, máme povinnost upozornit všechny třetí strany, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout. K tomu přijmeme všechna přiměřená opatření, ale pokud by to nebylo možné nebo by to vyžadovalo neúčelné a nepřiměřené úsilí, může se stát, že provedení opravy osobních údajů z jejich strany nebudeme schopni zajistit.

Obecně Vám poskytneme osobní údaje, které o Vás držíme nebo podnikneme potřebné kroky k opravě nepřesných údajů, pokud nás o to písemně požádáte.

Vymazání údajů:

S výhradou zmíněnou níže, máte právo na vymazání Vašich osobních údajů a zabránění jejich zpracování v případech, kdy:
- osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly původně shromažďovány/zpracovány;
- zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů;
- osobní údaje musí být smazány, aby byly splněny zákonné povinnosti.

Právo na výmaz se neaplikuje v případech, kdy jsou data zpracovávaná pro určité specifické důvody včetně případů, kdy je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsme poskytli osobní údaje, které chcete vymazat, třetím osobám, musíme je informovat o Vaší žádosti o vymazání, aby mohly předmětné osobní údaje vymazat. Přijmeme k tomu všechny přiměřené kroky, ne vždy to však může být možné, nebo to může vyžadovat nepřiměřené úsilí. Může se také stát, že příjemce není povinen/schopen vymazat Vaše osobní údaje, protože platí jedna z výše uvedených výjimek.

Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní následky nebo podobně významné účinky.

Exekutorský úřad nepoužívá technologii, která by byla založena výhradně na automatizovaném rozhodování. Ve všech případech je pro konečné rozhodnutí v konkrétním případě potřeba lidský zásah. Máte-li pocit, že ve Vašem případě došlo k pochybení, požádejte o manuální překontrolování.

Veškerá práva subjektů údajů lze uplatňovat pouze poštou, datovou schránkou, emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně v podatelně úřadu v jeho úředních hodinách..


Další pomoc:

V případě dalších otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů či poskytnutí související pomoci, se prosím obraťte na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky: 220 516 809, 220 517 456, 220 514 256, elektronicky na info@exekutor-praha.com nebo písemně na shora uvedené adrese.

Aktualizace:   25.05.2018 19:17:37    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10