EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Pro oprávněné

 Kdo je soudní exekutor ?

Soudní exekutor je soukromá osoba, pověřená státem k činnostem, upraveným zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zejména k provedení výkonu pravomocných rozhodnutí (exekučních titulů).

Co je to exekuční titul?

Exekučním titulem je nárok oprávněného, přiznaný pravomocným rozhodnutím soudu, či dalších, k tomu pověřených orgánů. Oprávněný musí předložit originál pravomocného a vykonatelného exekučního titulu spolu s Návrhem na pověření soudního exekutora.

Je jím především:

-        pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu přiznávající právo, zavazující k povinnosti nebo postihující majetek (rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz)

-           vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz

-           vykonatelný rozhodčí nález

-           vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

-           některá další vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Který exekutor je příslušný pro exekuční řízení?

Soudní exekutoři jsou oprávněni k výkonu exekučního titulu po celém území ČR, bez ohledu na obvod, do kterého byl soudní exekutor jmenován. 

Jakými pravomocemi disponuje soudní exekutor?

Má oprávnění žádat třetí osoby o poskytnutí součinnosti. Mezi takto povinované osoby patří např. orgány státní správy a samosprávy, zdravotní pojišťovny, Policie ČR, advokáti, notáři, ale i soukromé osoby (banky, mobilní operátoři…). Právě tato pravomoc umožňuje soudnímu exekutorovi získat velmi konkrétní údaje o povinném a jeho majetku, a tím značně zvýšit efektivitu vymáhání pohledávky.

Jak zahájit exekuční řízení?

Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu.

Exekuční návrh podává oprávněný společně s originálem exekučního titulu, opatřeným doložkou právní moci a vykonatelnosti, u vybraného soudního exekutora.

Jaké jsou finanční náklady oprávněného?

Náklady exekuce jsou upraveny vyhláškou č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif). Náklady exekuce hradí povinný.

Pokud se exekutor s oprávněným nedohodne jinak, je exekutor oprávněn požadovat po oprávněném zálohu na náklady exekuce.

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., ust. § 3, může soudní exekutor ve smlouvě o vedení exekuce s oprávněným sjednat smluvní odměnu.  

V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. V ostatních případech, kdy je exekuce zastavena, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil.

Aktualizace:   03.05.2018 11:36:39    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10