EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen začít provádět srážky ze mzdy povinného okamžikem doručení exekučního příkazu. Srážky deponuje až do doby, než je mu doručeno Vyrozumění o zápisu doložky provedení exekuce (v exekučních řízeních zahájených po 01.01.2013), resp. Uvědomění o nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu (v exekučních řízeních, zahájených před 31.12.2012).

Právní úprava srážek ze mzdy je obsažena v §276 - § 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Výpočty potřebné pro stanovení výše srážek upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb.

Mzdu povinného může postihovat více exekučních příkazů. V takovém případě je třeba exekuční příkazy realizovat postupně. Pořadí se řídí dnem doručení exekučního příkazu zaměstnavateli. Vydá-li soudní exekutor usnesení o změně plátce mzdy, řídí se pořadí dle data doručení exekučního příkazu prvnímu zaměstnavateli. Toto rozhodné datum je v usnesení o změně plátce mzdy uvedeno.

Vždy, když není možné z jakéhokoliv důvodu srážky ze mzdy povinného provádět, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit soudnímu exekutorovi (viz. formulář níže).

Aktualizace:   03.05.2018 11:36:39    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10